SİGORTA HUKUKU

Sigorta hukuku, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da bir veya birkaç kişinin hayat süreleri sebebiyle ya da hayatlarında gerçekleşen bazı olaylar dolayısıyla bir para ödemeyi veya diğer edimlerde bulunmayı yükümlendiği sözleşmeleri ve bu sözleşmelerden doğan hak ve yükümlülükleri inceleyen, ticaret hukuku kapsamına giren bir özel hukuk dalıdır.

Basit bir şekilde ifade edecek olursak Sigorta Hukuku; Sigorta ilişkisi içerisindeki tarafların birbirlerine karşı borç ve yükümlülüklerini gösteren, sigorta ilişkisini belirleyen, bu ilişkiden dolayı taraflar arasında uyuşmazlığın oluşması durumunda ne yapılacağını düzenleyen hukuk dalıdır.

 İnsanlara sahip oldukları hakları tanıtabilmek, anlatabilmek ve sorunları kısa sürede çözebilmek adına sigorta hukukuna her zaman için ihtiyacımız olacaktır.

Yaşanan sorunların sigorta kapsamında olup olmadığı, her iki tarafın bu tür durumlarda nasıl hareket etmeleri gerektiği ve yasal sürecin nasıl işleyeceği gibi soru işaretleri, sigorta hukuku ile birlikte resmi olarak yanıt buluyor.

İŞ HUKUKU

İşveren ve işçiler arasında bazı durumlarda anlaşmazlık ya da uyuşmazlıklar olabilir. Tarafların aralarındaki anlaşmazlığı çözemediği, uzlaşamadığı; aynı zamanda işçinin hakkını alamadığı ya da kötü muameleye maruz kaldığı durumlarda, işçinin iş mahkemesi davası açmaya hakkı vardır. Bu tür davalar iş hukuku davası olarak geçer.

İş hukuku alanında  işçi hakları ve işveren hakları olarak ayrılabilecek her iki dal açısından da hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmaktadır.

Bireysel İş Hukuku

Genellikle küçük firmalarda işçi ile işverenler arasında bireysel olarak ücret, hizmet akdi, çalışma şartları, ek ücretler, ikramiye, komisyon, sosyal haklar, işten ayrılma ve tazminat gibi konularu Kapsar.

Toplu İş Hukuku

Genellikle büyük firmalarda geçerliliği olan işçi ve işveren tarafından topluluklarun temsil edildiği iş yerlerinde uygulanmaktadır. Sendika kurma, sendikata üyelik toplu sözleşme, sendikaların feshedilmesi, sendikal haklar gibi konuları kapsar.
 

TAZMİNAT HUKUKU

Tazminat hukuku, haksız fiillerden veya başka herhangi bir nedenden kaynaklanan tazminat anlaşmazlıklarını konu alır. Tazminat, maddi veya manevi bir zararın oluşması karşısında işbu zararın giderilmesi anlamını taşır. Diğer bir ifade ile tazminat; zararın tazmini yani ödencesidir.

 Genel olarak, "maddi tazminat davası" ve "manevi tazminat davası" olmak üzere iki tür tazminat davası vardır.

 Hizmet Verdiğimiz Tazminat Hukuku Alanları
 

*İşçinin kıdem tazminatı davası

*Meslek hastalığıyla sebebiyle açılabilecek tazminat davası

*Trafik kazası sonrası oluşabilecek maddi ve manevi tazminat davası
* İş güvencesi tazminat davası
*Trafik Kazası Sonucunda Aracınızda Meydana Gelen Maddi Değer Kaybı Tazminat
 *Haksız Tutuklama Nedeniyle Maddi ve Manevi Tazminat
 *Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Maddi Ve Manevi Tazminat
 *İş Kazası Nedeniyle Tazminat (Ölüm veya Maluliyet ile Neticelenen İş Kazalarından doğan Maddi ve Manevi Tazminat)
*Hatalı doktor uygulamasından doğan maddi ve manevi tazminat davaları gibi birçok farklı tazminat davası türü bulunur.
*Bedensel bütünlüğün zedelenmiş olması
*Bedenen ağır zarara uğramış olmak

YABANCILAR VE VATANDAŞLIK HUKUKU

Bir ülkede yabancı durumunda olan kişilerin, yabancı olmaları sebebiyle kısıtlı olduğu alanlar ve sahip oldukları hakları konu eden bir hukuk dalıdır. Yabancıların çalışma, ikamet etme, mülk edinme gibi bazı hak ve işlemleri bakımından ilgili kanunlarda düzenlemeler yer almaktadır.
 

Yabancıların Türkiye’deki haklarına ilişkin her türlü idari ve hukuki işlemleri ve davaları ile Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin bütün hukuki ve idari işlemlerin yapılması ve vatandaşlık hukuku davalarının takibine kadar hizmet vermekteyiz.

Gayrimenkul yatırımı ile birlikte Türk vatandaşlığının kazanılması ve yatırımların yapılması sürecinde hukuki destek ve hizmet sağlamaktayız.

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku, toplumun temelini ve düzenini bozan, suç adı verilen, düzeni bozucu insan davranışlarına uygulanacak hukuk kurallarının bütününü oluşturan hukuk sistemidir.

Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır.

 Bunun sonucu olarak umulmadık olumsuz neticelerle karşılaşmamak için ceza soruşturmalarının ve kovuşturmalarının son derece dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmesi, süresi içinde gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak doğru tespit edilmesi son derece önemlidir.

İCRA İFLAS HUKUKU

Borçlarını zamanında ve rızaları ile yerine getirmeyen borçlulara karşı; alacaklıların, devlet kuvveti ile alacaklarına kavuşmalarına sağlamak için borcun cebren tahsil edilmesidir.

İcra İflas Kanunu’na göre özel hukuk ilişkilerinden doğan para alacakları (Türk lirası veya döviz cinsinden) ve teminat alacakları için alacaklılar genel haciz yoluna başvurabilmektedir.

Her türlü icra ve iflas işlemlerinin uygulanmasında faaliyet göstermekte olup , icra ve iflas hukuku işlemlerinin ve davalarının takibi ile alacak tahsili, haciz, rehin, ipotek vb. işlemlerin yapılması, borçlu ve alacaklı lehine toplantılara iştirak edilmesi, iflasın ertelenmesi davaların hazırlanması, Hukuki takiplerin gerçekleştirilmesi, mezkur takipler neticesinde tahsilatların yapılması, kira ve diğer alacakların tahsili, kiracının tahliyesinin sağlanması ve ekonomik sıkıntı içinde olan şirketlere iflasın ertelenmesi yoluyla hukuki destek verilmesi konularında aktif olarak faaliyet göstermekteyiz.